Obligaţiile Angajatorului 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 186 din 10.07.2008, HG nr. 95 din 05.02.2009 și altor acte legislative, angajatorul are un șir de obligații privind securitatea și sănătatea în muncă: 

Evaluarea riscurilor profesionale

• Elaborarea şi revizuirea periodică a planului de protecţie şi prevenire, precum şi asigurarea îndeplinirii acestuia; 

• Stabilirea atribuţiilor şi responsabilităţilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă ce revin lucrătorilor; 

• Verificarea cunoaşterii şi aplicării de către toţi lucrătorii a măsurilor prevăzute în planul de protecţie şi prevenire, precum şi a atribuţiilor şi responsabilităţilor ce le revin în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă; 

• Asigurarea unităţii cu materialele necesare informării şi instruirii lucrătorilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă: cărţi, broşuri, ghiduri, afişe, filme etc.; 

• Amenajarea şi dotarea cabinetului şi/sau locurilor speciale de securitate şi sănătate în muncă; 

• Elaborarea instrucţiunilor de securitate şi sănătate în muncă, ţinînd seama de particularităţile activităţilor desfăşurate şi ale locurilor de muncă/posturilor de lucru; 

• Asigurarea fiecărui lucrător cu instrucţiuni de securitate şi sănătate în muncă, inclusiv cu instrucţiuni privind acordarea primului ajutor în caz de accidentare în muncă; 

• Asigurarea informării şi instruirii lucrătorilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă;

• Verificarea cunoaşterii şi aplicării de către lucrători a informaţiilor şi instrucţiunilor de securitate şi sănătate în muncă; 

• Asigurarea întocmirii planului de acţiune în caz de pericol grav şi imediat; 

• Evidenţa zonelor cu risc ridicat şi specific;

• Stabilirea zonelor care necesită semnalizare de securitate şi sănătate în muncă, precum şi a tipului de semnalizare;

• Monitorizarea funcţionării instalaţiilor de ventilare, dispozitivelor de protecţie, aparaturii de măsură şi control; 

• Verificarea stării de funcţionare a sistemelor de siguranţă şi de semnalizare în caz de avarie;

• Stabilirea necesarului de dotare a lucrătorilor cu echipament individual de protecţie; 

• Asigurarea întreţinerii, utilizării şi depozitarii adecvate a echipamentelor individuale de protecţie; 

• Asigurarea comunicării, cercetării şi raportării corecte şi în termenele stabilite a accidentelor de muncă; 

• Asigurarea locurilor de muncă cu truse medicale pentru acordarea primului ajutor în caz de accidentare în muncă; 

• Asigurarea realizării măsurilor dispuse de către inspectorii de muncă cu prilejul vizitelor de control în unitate şi al cercetării accidentelor de muncă; 

• Colaborarea cu lucrătorii şi/sau cu reprezentanţii acestora, cu serviciile externe de protecţie şi prevenire în vederea coordonării măsurilor de protecţie şi prevenire; 

• Colaborarea cu lucrătorii desemnaţi/serviciile interne/serviciile externe ai/ale altor angajatori în situaţia în care mai mulţi angajatori îşi desfăşoară activitatea în acelaşi loc de muncă; 

• Aplicarea de stimulente şi sancţiuni disciplinare lucrătorilor, conform criteriului îndeplinirii atribuţiilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă; 

• Întocmirea documentaţiei şi rapoartelor prevăzute de reglementările privind securitatea şi sănătatea în muncă.