Cadrul legal de securitate şi sănătate în muncă în Moldova

Legi ale R.M.

1.Constituţia republicii Moldova. Din 29.07.1994. Articolul 43. Dreptul la munca şi la protecţia muncii 

2. Legea privind apărarea împotriva incendiilor Nr. 267-XIII din 9 noiembrie 1994. 

3.Legea securităţii şi sănătăţii în muncă Nr. 186-XVI din 10 iulie 2008. 

4.Codul Muncii al Republicii Moldova nr. 154-XV din 28.03.2003. 

5.LEGE Nr. 208 din 17.11.2016 privind modificarea şi completarea Codului contravențional al Republicii Moldova nr. 218-XVI din 24 octombrie 2008 

6.Legea nr. 140-XV din 10.05.2001 cu privire la Inspecţia Muncii, M.O. al R.M., 2001, nr. 68-71, art. 505. 

7.Legea nr. 756-XIV din 24.12.1999 asigurării pentru accidente de munca si boli profesionale, M.O. al R.M., 2000, nr. 31-33, art.192 

8.LEGE Nr. 10 din 03.02.2009 privind supravegherea de stat a sănătăţii publice 

9.Legea nr. 289-XV din 22.07.2004 privind indemnizaţiile pentru incapacitate temporară de muncă şi alte prestaţii de asigurări sociale, M.O. al R.M., 2004, nr. 168-170, art.778 

10.Legea nr.278-XIV din 11.02.1999 privind modul de recalculare a sumei de compensare a pagubei cauzate angajaţilor în urma mutilarii sau altor vătămări ale sănătăţii în timpul exercitarii obligatiunilor de serviciu

 

Hotărîri ale Guvernului R.M.

1.Hotărârea Guvernului nr. 1361 din 22.12.2005 despre aprobarea Regulamentului privind modul de cercetare a accidentelor de munca, M.O. al R.M., 2006, nr. 9-12, art. 51 

2.Hotărârea Guvernului nr. 1335 din 10.10.02 despre aprobarea Regulamentului cu privire la evaluarea condiţiilor de munca la locurile de munca si modul de aplicare a listelor ramurale de lucrări pentru care pot fi stabilite sporuri de compensare pentru munca prestata in condiţii nefavorabile, M.O. al R.M., 2002, nr. 146-148, art. 1496 

3.Hotărârea Guvernului nr. 395 din 01.04.2003 privind reglementarea controalelor, M.O. al R.M., 2003, nr. 62-66, art. 413 

4.Hotarirea Guvernului nr. 108 din 03.02.2005 privind aprobarea Regulamentului cu privire la condiţiile de stabilire, modul de calcul şi de plată a indemnizatiilor pentru incapacitate temporară de muncă şi altor prestaţii de asigurări sociale, M.O. al R.M., 2005, nr. 24-25, art. 162 

5.Hotarirea Guvernului nr. 1487 din 31.12.2004 cu privire la aprobarea Listei-tip a lucrărilor şi locurilor de muncă cu condiţii grele şi deosebit de grele, vătămătoare şi deosebit de vătămătoare pentru care salariaţilor li se stabilesc sporuri de compensare, M.O. al R.M., 2005, nr. 5-12, art. 45 

6.Hotîrârea Guvernului nr.95 din 05.02.2009 pentru aprobarea unor acte normative privind implementarea Legii securtăţii şi sănătăţii în muncă nr.186 din 10 iulie 2008, M.O. al R.M., 2009, nr.34-36, art.138 

7.Hotarirea Guvernului nr. 353 din 05.05.2010 cu privire la aprobarea cerinţelor minime de securitate şi sănătate la locul de muncă, M.O., al R.M., 2010, nr. 91-93, art. 525 

8.Hotarirea Guvernului nr. 603 din 11.08.2011 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru folosirea de către lucrători a echipamentului de muncă la locul de muncă, M.O., al R.M., 2011, nr. 135-138, art. 676 

9.Hotarirea Guvernului nr. 80 din 09.02.2012 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru şantierele temporare sau mobile, M.O., al R.M., 2012, nr. 34-37, art. 105 

10.HG Republicii Moldova nr. 1159 din 24 octombrie 2007 Reglementarea tehnică "Reguli generale de apărare împotriva incendiilor în republica Moldova" RT DSE 1.01-2005 

11.Hotărîrea Guvernului nr. 918 din 18.11.2013 privind cerinţele minime pentru semnalizarea de securitate şi sănătate la locul de muncă 

12.Hotărîrea Guvernului nr. 362 din 27.05.2014 cu privire la aprobarea Cerinţelor minime privind protecţia lucrătorilor împotriva riscurilor pentru sănătatea şi securitatea lor generate sau care pot fi generate de expunerea la zgomot, în special împotriva riscurilor pentru auz 

13.Hotărîrea Guvernului nr. 1101 din 17.10 2001 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la stabilirea indemnizaţiei de invaliditate pentru accidente de muncă sau boli profesionale 

14.Hotărîrea Guvernului nr.513 din 11.08.1993 despre aprobarea Regulamentului cu privire la plata de către întreprinderi, organizaţii şi instituţii a indemnizaţiei unice pentru pierderea capacităţii de muncă sau decesul angajatului în urma unui accident de muncă sau unei afecţiuni profesionale

15.Hotărîrea Guvernului nr.624 din 06.10.1993 privind aprobarea Nomenclatorului industriilor, profesiilor şi lucrărilor cu condiţii de muncă grele şi nocive, proscrise femeilor, şi Normelor de solicitare maximă, admise pentru femei la ridicarea şi transportarea manuală a greutăţilor

16.Hotarirea Guvernului nr. 244 din 08.04.2013 privind aprobarea Cerinţelor minime pentru protecţia lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la azbest la locul de muncă,M.O. al R.M., 2013, nr. 75-81, art.298 

17.Hotarirea Guvernului nr.324 din 30.05.2013 cu privire la aprobarea Regulamentului sanitar privind cerinţele de sănătate şi securitate pentru asigurarea protecţiei lucrătorilor împotriva riscurilor legate de prezenţa agenţilor chimici la locul de muncă,M.O. al R.M., 2013, nr. 125-129, art. 404 

18.Hotărîrea Guvernului nr. 584 din 12 mai 2016 privind Cerinţele minime de securitate și sănătate în muncă pentru manipularea manuală a încărcăturilor care prezintă riscuri pentru lucrători, în special de producere a unor afecțiuni dorsolombare, M.O. R.M., 2016, nr. 134-139, art.642 

19.Hotărîrea Guvernului nr. 589 din 12 mai 2016 privind Cerinţele minime de securitate și sănătate în muncă refritoare la expunerea lucrătorilor la riscuri generate de vibrațiile mecanice, M.O. R.M., 2016, nr. 134-139, art.647 

20.Hotărîrea Guvernului nr. 819 din 01 iulie 2016 privind Cerinţele minime de securitate și sănătate în muncă pentru lucrul la monitor, M.O. R.M., 2016, nr. 193-203, art.883 

21.Hotarirea Guvernului nr. 541 din 07.07.2014 cu privire la aprobarea Nomenclatorului lucrărilor cu condiţii de muncă grele, vătămătoare şi/sau periculoase la care este interzisă aplicarea muncii persoanelor în vîrstă de pînă la 18 ani şi a Normelor de solicitare maximă admise pentru persoanele în vîrstă de pînă la 18 ani la ridicarea şi transportarea manuală a greutăţilor, MO 2014, nr.185-199, art.590 

22.Hotărîrea Guvernului nr. 1025 din 07.09.2016 pentru aprobarea Regulamentului sanitar privind supravegherea sănătăţii persoanelor expuse acţiunii factorilor profesionali de risc; M.O. al R.M. nr. 306-313, art.1118

 

Actele / Ordinele/ Normele emise de Ministerele Muncii, Sanătăţii: 

 1.Nr. 40 din 16.08.2001 Norme pentru elaborarea şi realizarea măsurilor de protecţie a muncii 

 2.Nr. 49 din 01.10.2001 Norme pentru organizarea instruirii în materie de protecţie a muncii a personalului din întreprinderi, instituţii, organizaţii 

 3.Nr. 54 din 08.11.2001 Norme pentru elaborarea instrucţiunilor de protecţie a muncii. 

 4.Nr. 269 din 31.03.2014 cu privire la organizarea şi efectuarea Controlului treziei