Instruirea Lucrătorilor

Extras din Hotărîrea Guvernului Nr. 95 din 05.02.2009 

Dispoziţii generale 

• Instruirea lucrătorilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă se efectuează din mijloacele unităţii, în timpul programului de lucru, în interiorul sau în afara unităţii. 

• Perioada în care se desfăşoară instruirea lucrătorilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă este considerată timp de muncă. 

• Angajatorul va asigura condiţii egale atît pentru femei, cît şi pentru bărbaţi în cadrul instruirii în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă. 

• Instruirea lucrătorilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă cuprinde următoarele faze: 

 1) instruirea la angajare: 

 a) instruirea introductiv-generală; 

 b) instruirea la locul de muncă; 

 2) instruirea periodică. 

• Fiecare angajator are obligaţia să asigure baza materială corespunzătoare unei instruiri adecvate. 

• Durata fiecărei faze de instruire depinde de specificul activităţii economice şi de riscurile profesionale, precum şi de activităţile de protecţie şi prevenire la nivelul unităţii, care va fi nu mai mică de 1 oră. 

• Rezultatul instruirii lucrătorilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă se consemnează, în mod obligatoriu, în Fişa personală de instruire în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, care se va păstra de către conducătorul locului de muncă. 

• După finalizarea instruirii, Fişa personală de instruire în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă se semnează de către lucrătorul instruit şi de către persoana care a efectuat instruirea şi a verificat cunoştinţele. 

• Pentru lucrătorii altor unităţi, care desfăşoară activităţi pe bază de contract de prestări servicii în unitatea unui alt angajator, angajatorul beneficiar de servicii va asigura instruirea lucrătorilor privind activităţile specifice unităţii respective, riscurile pentru securitate şi sănătate în muncă şi măsurile de protecţie şi prevenire la nivelul unităţii, care se va consemna în Fişa colectivă de instruire în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă. 

• Fişa colectivă de instruire în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă se întocmeşte în două exemplare, dintre care un exemplar se va păstra de către angajator/lucrătorul desemnat/serviciu intern de prevenire şi protecţie, care a efectuat instruirea, iar un exemplar – de către angajatorul lucrătorilor instruiţi. 

• Inspectorii de muncă, în timpul controlului aplicării actelor normative de securitate şi sănătate în muncă, vor fi însoţiţi de către un reprezentant desemnat de către angajator, fără a se întocmi Fişa colectivă de instruire în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă.

  

Instruirea introductiv-generală 

• Instruirea introductiv-generală cuprinde: 

 1) toate persoanele care solicită angajarea în cîmpul muncii; 

 2) stagiarii şi ucenicii. 

• Scopul instruirii introductiv-generale este de a informa despre activităţile specifice unităţii respective, riscurile pentru securitate şi sănătate în muncă, precum şi despre măsurile de protecţie şi prevenire la nivelul unităţii. 

• Instruirea introductiv-generală se efectuează de către: 

 1) angajatorul care şi-a asumat atribuţiile lucrătorului desemnat; 

 2) lucrătorul desemnat; 

 3) un lucrător al serviciului intern de protecţie şi prevenire; 

 4) serviciul extern de protecţie şi prevenire. 

• Instruirea introductiv-generală va cuprinde cel puţin următoarele: 

 1) actele normative naţionale de securitate şi sănătate în muncă; 

 2) consecinţele posibile ale necunoaşterii şi nerespectării actelor normative de securitate şi sănătate în muncă;

 3) riscurile profesionale specifice unităţii; 

 4) măsurile la nivelul unităţii privind stingerea incendiilor, evacuarea lucrătorilor în cazul unui pericol grav şi imediat şi acordarea primului ajutor în caz de accidentare în muncă. 

• Instruirea introductiv-generală se va finaliza cu verificarea cunoştinţelor însuşite de cei instruiţi, care se va efectua de către lucrătorul desemnat/lucrătorul serviciului intern de protecţie şi prevenire/lucrătorul serviciului extern de protecţie şi prevenire. 

• Lucrătorul desemnat/lucrătorul serviciului intern de protecţie şi prevenire/lucrătorul serviciului extern de protecţie şi prevenire, în raport cu rezultatul verificării cunoştinţelor, face propuneri angajatorului referitor la angajarea sau neangajarea persoanelor respective. 

 

 Instruirea la locul de muncă 

Pentru efectuarea instruirii la locul de muncă şi instruirii periodice conducătorul locului de muncă trebuie să aibă absolvite cursuri de instruire în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă corespunzător nivelului întîi de pregătire. Înscrie-te la cursuri !!!

• Instruirea muncitorilor la locul de muncă se efectuează de către conducătorul locului de muncă pe baza informaţiilor şi instrucţiunilor de securitate şi sănătate în muncă, după instruirea introductiv-generală. Scopul instruirii la locul de muncă este prezentarea riscurilor profesionale, precum şi măsurile de protecţie şi prevenire la nivelul fiecărui loc de muncă şi/sau post de lucru. 

• Instruirea la locul de muncă va cuprinde cel puţin următoarele: 

 1) informaţiile privind riscurile profesionale specifice locului de muncă şi/sau postului de lucru; 

 2) dispoziţiile instrucţiunilor de securitate şi sănătate în muncă elaborate pentru locul de muncă şi/sau postul de lucru; 

 3) măsurile la nivelul locului de muncă şi/sau postului de lucru privind stingerea incendiilor şi evacuarea lucrătorilor în cazul unui pericol grav şi imediat; 

 4) dispoziţiile instrucţiunilor privind acordarea primului ajutor în caz de accidentare în muncă; 

 5) demonstraţii practice privind lucrul pe care muncitorul îl va desfăşura, precum şi exerciţii practice privind utilizarea echipamentului individual de protecţie, mijloacelor de alarmare, intervenţie, evacuare şi de prim ajutor în caz de accidentare în muncă. 

• Muncitorul va fi admis la lucrul de sine stătător numai după verificarea cunoştinţelor lui de către conducătorul locului de muncă şi consemnarea acestui fapt în Fişa personală de instruire în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă. 

 

 Instruirea periodică 

• Instruirea periodică a muncitorilor se efectuează de către conducătorul locului de muncă pe baza informaţiilor şi instrucţiunilor de securitate şi sănătate în muncă, avînd drept scop reîmprospătarea şi actualizarea cunoştinţelor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă. 

• Intervalul dintre două instruiri periodice va fi stabilit de angajator, în funcţie de condiţiile locului de muncă şi/sau ale postului de lucru, care nu va fi mai mare de 6 luni. 

• Instruirea periodică se efectuează şi în următoarele cazuri: 

 1) cînd muncitorul a lipsit de la lucru peste 30 de zile calendaristice; 

 2) cînd au fost operate modificări în instrucţiunile de securitate şi sănătate în muncă; 

 3) în urma încălcării de către muncitor a instrucţiunilor de securitate şi sănătate în muncă; 

 4) la reluarea activităţii după accidentul de muncă suferit de către muncitor; 

 5) la executarea unor lucrări ocazionale sau speciale, care nu fac parte din procesul de muncă obişnuit al muncitorului; 

 6) la lichidarea consecinţelor avariilor, calamităţilor naturale etc.;

 7) la efectuarea lucrărilor pentru care se perfectează un bon de lucru – permis; 

 8) la introducerea unui nou echipament de lucru sau a unor modificări ale echipamentului de lucru existent; 

 9) la introducerea oricărei tehnologii noi sau a unor proceduri noi de lucru; 

 10) la modificarea tehnologiilor existente sau procedurilor de lucru; 

 11) la schimbarea locului de muncă, postului de lucru sau a lucrului în cadrul unităţii. 

• Muncitorul va putea să-şi continue lucrul de sine stătător numai după verificarea cunoştinţelor lui de către conducătorul locului de muncă şi consemnarea acestui fapt în Fişa personală de instruire în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă.